Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana warunków umowy dystrybucyjnej

Zmiana warunków umowy dystrybucyjnej

Wybierz usługę,
która Cię interesuje

Zmiana mocy umownej
lub grupy taryfowej

Jakiego rodzaju Odbiorcą jesteś?


Odbiorca indywidualny

Odbiorca biznesowy

Zmiana cyklu rozliczeniowego

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji

Jakiego rodzaju Odbiorcą jesteś?


Modernizacja instalacji odbiorczej

Dokumenty do pobrania

Wnioski - zmiana warunków umowy

 • Wniosek o zmianę mocy umownej lub grupy taryfowej

  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

 • Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego

  [plik PDF 0.15 MB] Pobierz >

 • Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Wypowiedzenie umowy

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę

  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Modernizacja instalacji

 • Zgłoszenie dotyczące licznika energii elektrycznej

  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

 • Zgłoszenie dotyczące układu pomiarowego zainstalowanego na sieci innogy Stoen Operator

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

 • Przekazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do dodatkowej ekspertyzy

  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne

  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >

1. Chciałbym zmienić moc umowną oraz grupę taryfową. Jak to zrobić?
2. Jakie parametry umowy dystrybucyjnej mogę zmienić?
3. W jaki sposób mogę zmienić warunki umowy dystrybucyjnej?
4. Gdzie mogę otrzymać informacje dotyczące rozliczeń za usługi dystrybucji energii elektrycznej?
5. Czym się różni moc umowna od mocy przyłączeniowej?
6. Czym się różni grupa taryfowa od grupy przyłączeniowej?
7. Kiedy wejdzie w życie zmiana grupy taryfowej?
8. W jaki sposób mogę zmienić taryfę z budowlanej na docelową?
9. Co to jest plan ograniczeń?
10. Jak mogę rozwiązać umowę?
11. W jaki sposób mogę przepisać umowę na innego Odbiorcę?
12. Czy muszę podpisywać umowę osobiście?

Należy złożyć wniosek o zmianę parametrów umowy (mocy umownej lub grupy taryfowej) dla poszczególnych PPE ze wskazaniem terminu wejścia w życie zmiany. Termin realizacji wniosku jest opisany we wniosku w sekcji „Uwagi”.

Ze względu na charakter umowy dystrybucyjnej możliwa jest zmiana następujących parametrów:
a.    Moc umowna
b.    Grupa taryfowa
c.    Cykl rozliczeniowy – dotyczy obiektów w grupie taryfowej G
Zmiany wykraczające poza powyższą listę realizowane są poprzez zmianę umowy przyłączeniowej.

Zmiany warunków umowy można dokonać poprzez wypełnienie stosownego wniosku dostępnego na stronie internetowej innogy Stoen Operator a następnie:
a.    przesyłając skan na adres operator@innogy.com lub infobiznesoperator@innogy.com;
b.    przesyłając oryginał na adres korespondencyjny innogy Stoen Operator;
c.    Dostarczając oryginał wniosku do BOK innogy Stoen Operator

Informacje dotyczące rozliczeń za usługi dystrybucji energii elektrycznej można uzyskać kontaktując się z infolinią, wysyłając maila na operator@innogy.com infobiznesoperator@innogy.com oraz w BOK przy ul. Rudzkiej 18.

Moc umowna jest mocą pobieraną lub wprowadzaną do sieci określoną w umowie dystrybucyjnej energii elektrycznej lub umowie kompleksowej i  ma charakter handlowy, natomiast moc przyłączeniowa jest wartością techniczną dla której zostało zaprojektowane i wykonane przyłącze.

Grupa taryfowa określa przyporządkowanie do właściwych stawek za usługi dystrybucyjne według Taryfy i  jest wskazana w umowie dystrybucyjnej lub kompleksowej. Grupa przyłączeniowa określa przyporządkowanie  obiektów ubiegających się o przyłączenie do sieci  ze względu  na poziom napięcia, wartość zabezpieczenia oraz charakter przyłącza (tymczasowy, stały).

Zmiana grupy taryfowej następuje po zmianie parametrów umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej i obowiązuje od dnia dostosowania przez właściciela (innogy Stoen Operator lub Odbiorcę) układu pomiarowo-rozliczeniowego do wnioskowanej grupy taryfowej.

Składając wniosek o zmianę parametrów umowy wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie lokalu wydaną przez PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Plan ograniczeń jest częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego, nakłada obowiązek zmniejszania poboru mocy przez największych Odbiorców energii elektrycznej. Ograniczenia w poborze mocy dotyczą tylko Odbiorców energii o mocy większej lub równej 300 kW.

W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej konieczne jest dostarczenie  stosownego dokumentu  poprzez: złożenie w oryginale w Biurze Obsługi Klienta – Dystrybucja lub wysłanie na adres korespondencyjny. Wzory dokumentów dostępne są tutaj: dla konsumentów i dla firm. Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia, lub z dniem demontażu układu pomiarowego, jeśli ten nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy związane jest z przejęciem punktu przez nowego Odbiorcę, albo chęcią zawarcia nowej umowy (np. umowy kompleksowej), dotychczasowa umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia lub z dniem przyjęcia powiadomienia zmiany sprzedawcy.

W przypadku przepisania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej niezbędne jest złożenie wypowiedzenia umowy ze wskazaniem strony, która przejęła dany punkt poboru energii, a także złożenie przez stronę przejmującą wniosku o zawarcie nowej umowy. Twoja umowa ulegnie rozwiązaniu najpóźniej z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.  Data przepisania uzależniona jest od dnia przyjęcia powiadomienia zmiany sprzedawcy przez sprzedawcę energii wskazanego przez nowego Odbiorcę.

Na każdym etapie zmiany parametrów  lub rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej możesz być reprezentowany przez pełnomocnika, posiadającego stosowne umocowanie. Wzory pełnomocnictw dostępne są tutaj.