Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca indywidualny / Umowa rozdzielona

Przydatne informacje

W przypadku zawarcia umowy rozdzielonej będziesz otrzymywać jedną fakturę za sprzedaż energii od wybranego sprzedawcy oraz drugą za jej dostarczanie - od innogy Stoen Operator.

Pamiętaj o możliwości złożenia wybranemu sprzedawcy tzw. oświadczenia woli, dzięki któremu proces zmiany sprzedawcy będzie dla Ciebie prostszy - to sprzedawca zajmie się w Twoim imieniu zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Umowa rozdzielona to dużo większa swoboda w wyborze sprzedawców - jest ich ponad stu!

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę sprzedaży energii.


Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj 


Zgłoś się do wybranego przez siebie sprzedawcy. Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator. Zapytaj też swojego sprzedawcę o tzw. "Oświadczenie woli".

Najprościej rzecz ujmując, jest to upoważnienie sprzedawcy do zawarcia przez niego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.


WAŻNE! "Oświadczenie woli" jest to upoważnienie sprzedawcy do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na warunkach wynikających z:

  • wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
  • Taryfy innogy Stoen Operator oraz IRiESD,
  • dotychczasowej umowy kompleksowej albo dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji (w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz cyklu rozliczeniowego).


"Oświadczenie woli" pozwala skrócić czas realizacji procesu zmiany sprzedawcy poprzez ominięcie punktu trzeciego.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy

Następnym krokiem jest wypowiedzenie Twojej dotychczasowej umowy. Nie musisz tego robić osobiście - wielu sprzedawców, z którymi możesz podpisać umowę, zrobi to za Ciebie, jeśli będzie posiadać stosowne upoważnienie.


Zanim wypowiesz obowiązującą umowę, zwróć uwagę na jej zapisy - sprawdź, czy umowa nie wiąże Cię na jakiś czas albo czy nie ma uwzględnionych kar umownych za jej zerwanie.  


Pamiętaj, że zgoda dotychczasowego sprzedawcy nie jest wymagana do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji i podpisanie tej umowy z innogy Stoen Operator

Gdy już wybrałeś sprzedawcę energii, musisz podjąć kroki w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator. Jeżeli przekazałeś swojemu sprzedawcy tzw. oświadczenie woli, aby to on zawarł w Twoim imieniu umowę o świadczenie usług dystrybucji, możesz spokojnie przejść do następnego kroku.


Jeśli tego nie zrobiłeś, powinieneś teraz złożyć wniosek o zawarcie umowy. 


Wypełniony wniosek:

  • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja (adres i godziny pracy Biura znajdziesz w polu „Kontakt” na dole strony),
  • wyślij pocztą na adres korespondencyjny
  • wyślij skan wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: operator@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej.


Na podstawie Twojego wniosku przygotujemy Ci umowę, którą prześlemy na wskazany adres. Zachęcamy do podania adresu poczty elektronicznej, dzięki czemu możesz szybciej otrzymać druk umowy do podpisu. Umowa do podpisu zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku (dotyczy gospodastw domowych).


Odesłanie do nas dwóch podpisanych egzemplarzy umowy jest warunkiem koniecznym pozytywnego zakończenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Drugim warunkiem jest powiadomienie nas przez Twojego sprzedawcę o zawarciu nowej umowy – o tym powiadomieniu powiemy w następnym kroku.

Wymagane załączniki:

• pełnomocnictwo – znajdziesz je tutaj (jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje inna osoba)

• załącznik do wniosku o zawarcie umowy – znajdziesz go tutaj (jeśli wniosek dotyczy więcej niż jednego punktu poboru)

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Złożenie przez sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy poprzednie formalności są już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie sprzedaży energii. W tym celu składa powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator.


Weź pod uwagę, że Twoja nowa umowa nie wejdzie w życie od razu po podpisaniu. Sprzedawca musi złożyć powiadomienie o zawartej umowie kompleksowej między 90 a 21 dni przed jej planowanym wejściem w życie. 


Dopiero przyjęte powiadomienie jest potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu zmiany sprzedawcy.

Rozliczenie końcowe

innogy Stoen Operator w ciągu 10 dni od zmiany sprzedawcy przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy wskazanie licznika energii elektrycznej na dzień zakończenia jego umowy.


Sprzedawca ma obowiązek rozliczyć dotychczasową umowę w okresie nie dłuższym, niż 42 dni od dokonania zmiany sprzedawcy.