Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej

Proces zmiany sprzedawcy

Wybierz proces, który
Cię interesuje

Zawarcie nowej umowy

Jakiego rodzaju Odbiorcą jesteś?


Odbiorca indywidualny

Jaką chcesz podpisać umowę?


Umowę kompleksową

Umowę rozdzieloną

Odbiorca biznesowy

Jaką chcesz podpisać umowę?


Umowę kompleksową

Umowę rozdzieloną

Zmiana sprzedawcy

Jakiego rodzaju Odbiorcą jesteś?


Odbiorca indywidualny

Jaką chcesz podpisać umowę?


Umowę kompleksową

Umowę rozdzieloną

Odbiorca biznesowy

Jaką chcesz podpisać umowę?


Umowę kompleksową

Umowę rozdzieloną

Lista przedsiębiorstw obrotu energią

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, upoważnionych na mocy Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) oraz Generalnej Umowy Dystrybucyjnej kompleksowej (GUD-k) do świadczenia usług sprzedaży energii oraz usług kompleksowych na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Wyszukiwarka kodów PPE

Tutaj na podstawie swojego numeru licznika możesz pozyskać kod PPE, niezbędny do procesu zmiany sprzedawcy

Dokumenty do pobrania

Wnioski - zmiana sprzedawcy

 • Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji

  [plik PDF 0.60 MB] Pobierz >

 • Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

 • Załącznik do wniosku o zawarcie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii

  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Wzory umów dla konsumentów

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej G

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

 • Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej G - konsumenci (obowiązują od 1.08.2020 r.)

  [plik PDF 0.40 MB] Pobierz >

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla konsumentów w grupie taryfowej C1x

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Wzory umów dla przedsiębiorców

 • Wzór Umowy o świadczenie usług dystrybucji dla firm (do 40 kW)

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

 • Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji dla grupy taryfowej C1x (do 40 kW) - Odbiorcy niebędący konsumentami (obowiązują od 1.08.2020 r.)

  [plik PDF 0.42 MB] Pobierz >

 • Wyciąg z Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z grupą taryfową C1x (obowiązuje od 1.02.2021r.)

  [plik PDF 0.13 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne

  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >

Oświadczenie woli

 • Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)

  [plik PDF 0.25 MB] Pobierz >

1. W jaki sposób mogę zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
2. Czym jest „dostosowanie do TPA”?
3. Co to jest „oświadczenie woli”?
4. W jaki sposób mogę wnioskować o zawarcie umowy dystrybucyjnej?
5. Czy jest możliwość zawarcia umowy za pomocą podpisu elektronicznego?
6. Co to jest plan ograniczeń poboru mocy?
7. Jak mogę rozwiązać umowę dystrybucyjną?
8. W jaki sposób mogę przepisać umowę na innego Odbiorcę?
9. Czy muszę podpisywać umowę osobiście?
10. Kiedy moja umowa wejdzie w życie?
11. Co to jest kod PPE?
12. Co w przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy?
13. Co to jest sprzedawca rezerwowy?
14. Kupiłem nowe mieszkanie, kiedy będę miał włączony dopływ energii?

Zmiana sprzedawcy to tak naprawdę tylko kilka kroków: najpierw wybierz sprzedawcę i podpisz z nim umowę. Jeżeli udzielisz mu stosownego pełnomocnictwa, całą resztę sprzedawca zrobi za Ciebie.

Dostosowanie do zasad TPA to dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do zdalnej transmisji danych i zainstalowanie modemu zdalnej transmisji. Dostosowanie do TPA dotyczy wyłącznie Odbiorców z grup taryfowych C2x lub wyższych. Koszt dostosowania układu ponosi jego właściciel.

Oświadczenie woli to – ściśle mówiąc – oświadczenie sprzedawcy o posiadaniu oświadczenia woli Odbiorcy, obejmującego zgodę Odbiorcy na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator na warunkach:

 • Wzoru umowy, stanowiącego integralną część wzoru oświadczenia,
 • Obowiązującej taryfy innogy Stoen Operator oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, a także
 • Dotychczasowej umowy kompleksowej albo dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego.

Wniosek o zawarcie umowy możesz zgłosić elektronicznie, wypełniając dokument online. Możesz również wydrukować stosowny dokument i dostarczyć go w oryginale. U dołu strony znajdziesz adres naszego Biura Obsługi Klienta oraz adres do korespondencji.

innogy Stoen Operator umożliwia zawarcie umowy przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli posiadasz potwierdzony certyfikatem podpis elektroniczny, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy zadeklaruj chęć podpisania umowy elektronicznie. Przedstawiciele innogy Stoen Operator posiadają takie uprawnienia.

Plan ograniczeń jest częścią umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub kompleksowej umowy sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji. Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w przypadku ryzyka wystąpienia zagrożenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego, nakłada obowiązek zmniejszania poboru mocy przez największych Odbiorców energii elektrycznej. Ograniczenia w poborze mocy dotyczą tylko Odbiorców energii o mocy umownej większej lub równej 300 kW. Więcej o planie ograniczeń poboru mocy znajdziesz tutaj.

W celu rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej konieczne jest dostarczenie wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie możesz złożyć w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja lub wysłać na adres nasz korespondencyjny, ewentualnie przesłać skan e-mailem. Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia lub z dniem demontażu układu pomiarowego, jeśli ten nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy związane jest z przejęciem punktu przez nowego Odbiorcę albo chęcią zawarcia nowej umowy (np. umowy kompleksowej), dotychczasowa umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia lub z dniem przyjęcia powiadomienia zmiany sprzedawcy (informacje o powiadomieniu znajdziesz wyżej, wybierając odpowiedni proces: "Zawarcie nowej umowy" lub "Zmiana sprzedawcy").

W przypadku przepisania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej niezbędne jest złożenie wypowiedzenia umowy ze wskazaniem strony, która przejęła dany punkt poboru energii, a także złożenie przez stronę przejmującą wniosku o zawarcie nowej umowy. Twoja umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia, lub – jeśli to nastąpi wcześniej – z dniem zawarcia umowy przez nowego Odbiorcę oraz przyjęcia zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez wybranego przez niego sprzedawcę energii.

Na każdym etapie zawierania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej możesz być reprezentowany przez pełnomocnika, posiadającego stosowne umocowanie. Wzory pełnomocnictw dostępne są tutaj. Osobną formą pełnomocnictwa jest „oświadczenie woli”, którego druk znajdziesz tutaj.

Zmiana sprzedawcy wchodzi w życie z dniem pozytywnie zweryfikowanego zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Warunkiem pozytywnej weryfikacji powiadomienia może być wcześniejsze podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku umów rozdzielonych). Pamiętaj, że sprzedawca może zgłosić nową umowę najpóźniej na 21 dni przed jej planowanym wejściem w życie.

PPE, czyli Punkt Poboru Energii elektrycznej jest to najmniejsza jednostka, dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy. Jest to punkt w sieci, w którym produkty energetyczne są mierzone przez urządzenia, umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (liczniki). Każdy punkt poboru energii elektrycznej ma indywidualny i niepowtarzalny 33-znakowy kod, który jest niezbędny w celu dokonania procesu zmiany sprzedawcy.

Zgoda dotychczasowego sprzedawcy energii nie wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy i nie ma wpływu na decyzję innogy Stoen Operator o przyjęciu, bądź odrzuceniu powiadomienia nowego sprzedawcy. Zwróć uwagę, czy ewentualna odmowa nie ma na celu ochronienia Ciebie przed nałożeniem kary za zerwanie umowy. Jeżeli tak, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z wybranym nowym sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji.

Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną, które ma podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną lub Generalną Umowę Dystrybucyjną kompleksową z innogy Stoen Operator, które będzie dla Odbiorcy świadczyć usługi rezerwowej sprzedaży energii w przypadku, gdyby nie mógł tej roli pełnić sprzedawca podstawowy. Ma na celu zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej.

W przypadku nowo przyłączonych obiektów licznik będzie odblokowany dopiero po zgłoszeniu przez Twojego sprzedawcę zawartej umowy sprzedaży i po podpisaniu przez Ciebie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub zgłoszeniu przez sprzedawcę zawartej umowy kompleksowej. Na tej podstawie innogy Stoen Operator odblokuje licznik energii elektrycznej w Twoim lokalu. Aby korzystać z energii należy jeszcze podnieść bezpieczniki w lokalu, a także bezpiecznik przy liczniku. Możesz również poprosić o pomoc administratora budynku.