Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana sprzedawcy i zawarcie umowy dystrybucyjnej  /  Odbiorca biznesowy / Umowa rozdzielona

Przydatne informacje

W przypadku zawarcia umowy rozdzielonej będziesz otrzymywać jedną fakturę za sprzedaż energii od wybranego sprzedawcy oraz drugą za jej dostarczanie - od innogy Stoen Operator.

Pamiętaj o możliwości złożenia wybranemu sprzedawcy tzw. oświadczenia woli, dzięki któremu proces zmiany sprzedawcy będzie dla Ciebie prostszy - to sprzedawca zajmie się w Twoim imieniu zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Umowa rozdzielona to dużo większa swoboda w wyborze sprzedawców - jest ich ponad stu!

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

Podpisanie umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą

W pierwszej kolejności musisz wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, z którym możesz zawrzeć umowę sprzedaży energii.

Listę przedsiębiorstw obrotu znajdziesz tutaj

Zgłoś się do wybranego przez siebie sprzedawcy. Pamiętaj, że podpisując umowę powinieneś upoważnić swojego sprzedawcę do reprezentowania Cię przed innogy Stoen Operator.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji i podpisanie tej umowy z innogy Stoen Operator

Gdy już wybrałeś sprzedawcę energii, musisz podjąć kroki w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z innogy Stoen Operator. Na początek powinieneś złożyć wniosek o zawarcie umowy.


Wypełniony wniosek:

  • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja (adres i godziny pracy Biura znajdziesz w polu „Kontakt” na dole strony),
  • wyślij pocztą na adres korespondencyjny
  • wyślij skan wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: operator@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej.


Na podstawie Twojego wniosku przygotujemy Ci umowę, którą prześlemy na wskazany adres. Zachęcamy do podania adresu poczty elektronicznej, dzięki czemu możesz szybciej otrzymać druk umowy do podpisu. Umowa do podpisu zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 21 dni od wpłynięcia wniosku.


Ważna informacja:
Pamiętaj, że podłączenie napięcia nastąpi dopiero po powrocie do innogy Stoen Operator podpisanej przez Ciebie umowy o świadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej oraz po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym powiemy w następnym kroku.

Wymagane załączniki:

  • pełnomocnictwo – znajdziesz je tutaj (jeśli umowę w Twoim imieniu podpisuje inna osoba)
  • aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG)
  • załącznik do wniosku o zawarcie umowy – znajdziesz go tutaj (jeśli wniosek dotyczy więcej niż jednego punktu poboru)
  • wniosek dotyczący planu ograniczeń – znajdziesz go tutaj (dotyczy obiektów o mocy umownej wyższej niż 300 kW)
Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Złożenie przez sprzedawcę powiadomienia o nowej umowie

Gdy poprzednie formalności są już zakończone, wybrany przez Ciebie sprzedawca ma obowiązek poinformowania nas o zawartej umowie sprzedaży energii. W tym celu składa powiadomienie przez dedykowany system informatyczny innogy Stoen Operator.


Dopiero przyjęte powiadomienie jest potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu zawarcia nowej umowy.

Rozpoczęcie obowiązywania umowy

Twoja umowa wejdzie w życie z momentem zainstalowania (w przypadku zabudowy jednorodzinnej) lub odblokowania (w przypadku budynków wielolokalowych) licznika.  


Zlecenie montażu/odblokowania licznika zostanie wystawione dopiero po złożeniu przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mówiliśmy w kroku trzecim. Po realizacji zlecenia Twój sprzedawca zostanie przez nas poinformowany o dacie rozpoczęcia świadczenia usług.