Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci

Szanowni Państwo, uruchomiliśmy nowy portal, poprzez który mają Państwo możliwość złożenia dokumentów przyłączeniowych w formie elektronicznej, bez wychodzenia z domu, drukowania i podpisywania ich. Na bieżąco będą Państwo mogli także śledzić aktualny status zgłoszonej sprawy.
Aby złożyć wniosek prosimy o przejście na stronę https://przylacza.innogystoenoperator.pl/skladanie-wniosku . Będą tam Państwo mogli również utworzyć konto, które umożliwi śledzenie statusu zgłoszonej sprawy. Zachęcamy do skorzystania z nowej możliwości
Wybierz proces, który Cię interesuje

Instalacja odbiorcza

Mikroinstalacja

Wybierz odpowiednią
kategorię

Mapa mikroinstalacji
Dodatkowe informacje
Współpraca
Mapa mikroinstalacji

przyłączonych do sieci
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje

Jak czytać licznik dwukierunkowy ZMG310CR4?
[plik PDF 0.24 MB] Pobierz >
Współpraca

Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (zwaną dalej Ustawą OZE), informuje Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja, o:

 • zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych
 • zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
 • zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji - w terminie 14 dni od dnia zmiany
 • terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji - w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia*

* dotyczy prosumentów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego lub biopłynów.

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Mapa mikroinstalacji
przyłączonych do sieci
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Stan na: 31.12.2016 r.

Legenda
Moce zainstalowane mikroinstalacji

 • do 10kW
 • powyżej 10-40kW

Zakłady wytwarzania energii

Proces przyłączenia zakładu wytwarzania energii do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

E-mobility

Informacje dla inwestorów zainteresowanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Kolizje

Procedura usuwania kolizji obowiązująca
w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Wnioski - przyłączenia do sieci, kolizje

 • Zapewnienie możliwości przyłączenia

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

 • Wniosek o potwierdzenie mocy przyłączeniowej

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

 • Grupa II - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 110 kV

  [plik PDF 0.19 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Zgłoszenia

 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)

  [plik PDF 0.21 MB] Pobierz >

 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (powyżej 40 kW)

  [plik PDF 0.38 MB] Pobierz >

 • Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej budynku wielolokalowego do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

  [plik PDF 0.24 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Pozostałe

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w procesie przyłączeniowym

  [plik PDF 0.23 MB] Pobierz >

 • Oświadczenie dla lokalu w budynku/budynku wielolokalowego

  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

 • Zlecenie nadzoru i dopuszczenia do prac

  [plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

1. Chcę uzyskać zgodę na poprowadzenie przyłącza. Czy muszę przedstawić Państwu pozwolenie na budowę?
2. Co to jest współczynnik jednoczesności?
3. Dlaczego elektryk musi mieć uprawnienia SEP?
4. Czy innogy Stoen Operator wykonuje przyłącze w całości?
5. Działam już z Pełnomocnictwa, co mam zrobić, aby dać Państwu Pełnomocnictwo?
6. Ile czasu ważne są warunki przyłączenia?
7. Kiedy należy wypełnić "oświadczenie wielolokalowe"?
8. Dlaczego opłaty za przyłączenie muszę robić przelewem?
9. Ile kosztuje przyłączenie?
10. Ile czasu jest ważne zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej klienta?
11. Czy zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej klienta może zostać przesłane e-mailem czy wymagane jest wyłącznie złożenie osobiście do innogy Stoen Operator Sp. z o.o.?
12. Czy do zwiększenia mocy w przypadku bloku który jest już wybudowany jest wymagana mapa z oznaczeniem budynku?
13. Czy wniosek o określenie warunków przyłączenia mogę wysłać e-mailem?

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, poprowadzenie przyłącza nie wymaga okazania pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie w starostwie, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza.

Jest to liczba uwzględniająca ilość urządzeń elektrycznych działających jednocześnie. Wynosi od 0,086 do 1. (zgodnie z normą SEP E – 002)

Tylko osoba posiadająca takie uprawnienia może wykonywać zawód elektryka. Uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich potwierdzają kompetencje, między innymi w zakresie eksploatacji i dozoru domowych instalacji elektrycznych.

innogy Stoen Operator wykonuje przyłącze tylko do miejsca rozgraniczenia sieci innogy Stoen Operator i instalacji Klienta, które jest określone w warunkach przyłączenia. Instalację Klienta wykonuje zatrudniony przez niego elektryk.

By pełnomocnik mógł udzielać dalszych pełnomocnictw, jego pełnomocnictwo powinno zawierać dopisek"Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw". W takim przypadku pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw bez ograniczeń.

Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich doręczenia. W tym czasie Klient powinien rozpocząć budowę i podpisać umowę o przyłączenie.

Oświadczenie wielolokalowe jest potrzebne w przypadku zmiany mocy w budynkach wielolokalowych, na przykład blokach mieszkalnych, lub dla nowych lokali w istniejących już budynkach, na przykład w chwili adaptacji strychu na lokal mieszkalny. Oświadczenie wielolokalowe składa się w celu określenia prawidłowej opłaty przyłączeniowej.

Ponieważ bezpośrednia obsługa klienta prowadzona jest tylko w przypadku bieżących opłat za energię elektryczną.

Opłata za przyłączenie jest naliczana zgodnie z Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Pełny tekst taryfy.

Nie ma granicznego terminu ważności samego zgłoszenia, ale załączniki do zgłoszenia mogą stracić ważność (np. zgłoszenie układów pomiarowych) wtedy trzeba aktualizować dokumenty.

Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej klienta można przesłać e-mailem na adres bokd.serwis@innogy.com. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać wszystkie wymagane załączniki i zgody.

Nie jest wymagana, pod warunkiem, że podany adres pozwala zidentyfikować budynek w terenie.

Tak, wniosek przyłączeniowy możesz przesłać w formie skanu (wraz z wymaganymi załącznikami) na adres operator@innogy.com lub wnioskiprzylaczeniowe@innogy.com.

1. Zapewnienie możliwości przyłączenia
2. Pełnomocnictwo dotyczące Warunków przyłączenia
3. Proces przyłączeniowy
4. Warunki przyłączenia
5. Załączniki do Wniosku o określenie warunków przyłączenia
6. Moc przyłączeniowa
7. Olicznikowanie
8. Tabliczka znamionowa
9. Bezpiecznik topikowy "korek"
10. Bezpiecznik automatyczny wkręcany
11. Wyłącznik nadmiarowoprądowy
12. Wyłącznik różnicowoprądowy
13. Przekaźnik priorytetowy
14. Hertz (Hz)
15. Moc elektryczna oznaczenie P
16. Wolt [ V ]
17. Wat [ W ]
18. Zabezpieczenie główne
19. Amper [ A ]
20. Napięcie
21. Prąd zwarcia
22. Przewód roboczy
23. Przewód neutralny
24. Przewód ochronny
25. Przewód ochronno-neutralny
26. Styk ochronny
27. Zasilanie jednofazowe
28. Zasilanie trójfazowe
29. Przyłącze
30. Złącze

Jest to dokument wydawany najczęściej w celu uzyskania warunków zabudowy. Określa on, czy na działce możliwe jest przyłączenie do sieci energetycznej. Składając wniosek, Klient nie musi przedstawiać aktu własności, umowy najmu, czy dzierżawy. Niezbędne jest załączenie mapy. 

Jest to dokument upoważniający firmę zajmującą się przyłączeniem do występowania w interesie Klienta w sprawach dotyczących procesu przyłączeniowego. Pozwala on na szybszą i łatwiejszą pracę, a dotyczy tylko spraw związanych z procesem. 

Jest to proces, w którym budynek zostaje przyłączony do lokalnej sieci energetycznej. Ustawowo może on trwać do 18 miesięcy. 

Jest to określenie zakresu prac projektowo-wykonawczych, niezbędnych do przyłączenia obiektu. Wydaje się je dla osób chcących przyłączyć się do sieci, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową, a także w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Warunki ważne są 2 lata. Przyłączenie realizowane jest na podstawie umowy, której projekt wraz z warunkami przyłączenia Klient otrzymuje od innogy.

Wnioskując o podanie warunków przyłączenia, Klient indywidualny zobowiązany jest przedłożyć u operatora:

 • Oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego).
 • Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej potrzebny do zlokalizowania nieruchomości i określenia rodzaju przyłącza (kablowe czy z linii napowietrznej).

W przypadku podmiotów gospodarczych należy załączyć również aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej).

Jest to największa moc czynna podawana w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Moc deklarowana jest przez klienta, w zależności od ilości odbiorników elektrycznych, z których planuje on korzystać. 

To instalacja licznika energii oraz założenie przez Główny Urząd Miar plomby legalizacyjnej, która gwarantuje jakość urządzenia. 

Jest to tabliczka wykonana z blaszki lub tworzywa umieszczana na odbiornikach elektrycznych informująca o podstawowych parametrach użytkowania.

Jest to zabezpieczenie chroniące stare instalacje przed zwarciami i przeciążeniami. Przepalenie się bezpiecznika sygnalizowane jest odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce korka. 

Jest to nowocześniejsza wersja "korka" spełniająca te same funkcje. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, ale został wyposażony w dwa przyciski – większy, który po wciśnięciu włącza obwód i mniejszy, który po naciśnięciu wyłącza obwód. Optycznie jest to sygnalizowane "wyskoczeniem" przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny "wyskakuje" samoczynnie. 

Jest to aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć. Występuje w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowej. Jego ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika powoduje rozłączenie chronionego obwodu. 

Jest to aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym i pożarem. Ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznik powoduje rozłączenie chronionego obwodu, co sygnalizowane jest "przeskoczeniem" z dołu do góry dźwigienki umieszczonej na przedniej części obudowy. Ponowne włączenie następuje poprzez przesunięcie dźwigienki w dół.

Jest to urządzenie, dzięki któremu użytkownik może ustalić hierarchię ważności swoich odbiorników elektrycznych i spowodować wyłączenie odbiorników drugorzędnych. Przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa sprawdza się w chwili, gdyby równoczesna praca wszystkich zainstalowanych odbiorników mogłaby powodować przekroczenie dopuszczalnego obciążenia. 

Jest to jednostka częstotliwości drgania okresowego w czasie jednej sekundy. Prąd elektryczny zmienny w polskiej sieci energetycznej ma częstotliwość 50 Hz. 

Jest to ilość energii elektrycznej dostarczanej w jednostce czasu. Moc elektryczną mierzymy w watach [W]. 1 W = energia 1 J (dżula) dostarczana w czasie jednej sekundy. 

Jest to jednostka napięcia elektrycznego. Napięcie w domowej instalacji elektrycznej w Polsce wynosi 230V. 

Jest to jednostka mocy (nie tylko elektrycznej) podawana jako podstawowa wielkość wśród danych technicznych odbiorników elektrycznych, np. moc żarówki 100W, moc suszarki 600W. Często moc większych odbiorników podawana jest w kilowatach [kW] 1 kW = 1000 W np. moc czajnika elektrycznego = 1,5 kW oznacza moc równą 1500 W. 

Jest to bezpiecznik lub kilka bezpieczników dobranych według potrzeb Klienta określonych w umowie z operatorem. Zabezpieczenie główne ogranicza maksymalną wartość mocy, jaką można wykorzystać w instalacji domowej. Zabezpieczenie to jest oplombowane i niedostępne dla użytkownika. 

Jest to jednostka natężenia prądu, najczęściej podawana jako parametr bezpieczników lub wyłączników samoczynnych, rzadziej pojawia się na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych.  

Jest to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem, punktem lub "ziemią". Potencjał "ziemi" przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie między przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V (volt). 

Jest to prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń. 

W normalnych warunkach jest pod napięciem i przewodzi prąd roboczy. Oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3 - L1, L2, L3. 

W normalnych warunkach może być pod napięciem. Przewodzi prąd roboczy w obwodach jednofazowych. Zwany również przewodem zerowym, oznaczany jest dużą literą N. 

W normalnych warunkach nie jest pod napięciem i nie przewodzi prądu. Oznaczany jest dużymi literami PE. 

Jest to przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego. Oznaczany jest dużymi literami PEN. 

Jest to element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego. 

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230 V, 50 Hz wykonana jako trójprzewodowa – L, N, PE. 

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230/400 V, 50 Hz wykonana jako pięcioprzewodowa - L1, L2, L3, N, PE. 

Jest to odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń użytkownika z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii. 

Jest to punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją. Zawiera zabezpieczenia główne oraz często także licznik. 

Informacje o aktualnych stawkach przyłączeniowych znajdziesz w rozdziale 4. Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 

Kliknij tutaj