Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Prosumenci lub Odbiorcy korzystający ze zmiany sprzedawcy

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Ważne informacje
Przyłączanie mikroinstalacji w trybie wniosku o określenie warunków przyłączenia występuje, gdy Klient zamierzający wytwarzać energię z mikroinstalacji nie może skorzystać z trybu „Zgłoszenia”. Główne powody korzystania z trybu wniosku o określenie warunków przyłączenia:

 • moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, do którego ma zostać przyłączona,
 • Zgłaszający nie jest odbiorcą końcowym przyłączonym do sieci innogy Stoen Operator, tj. nie posiada umowy regulującej rozliczenia za energię pobraną z sieci,
 • Klient planuje przyłączyć instalację wytwórczą do oddzielnego przyłącza.

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
 • kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją,
 • kopia schematu instalacji i proponowana lokalizacja układów pomiarowych,
 • kopia planu zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą innogy Stoen Operator Sp. z o.o., szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów budowlanych. Kopie map należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000).

Oczekuję na warunki przyłączenia

Oczekuję na warunki przyłączenia wraz z umową o przyłączenie.


Warunki przyłączenia wraz z umową o przyłączenie otrzymasz pocztą tradycyjną na podany we wniosku adres lub możesz odebrać je osobiście. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia to maksymalnie 30 dni (przy przyłączaniu do sieci o napięciu znamionowym 1 kV) oraz 150 dni (przy przyłączaniu do sieci o napięciu znamionowym >1 kV) od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.


Termin ważności wydanych warunków to 2 lata od dnia ich doręczenia. Umowa przyłączeniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest bezkosztowa.

Otrzymałem umowę o przyłączenie

Podpisz umowę o przyłączenie i odeślij do innogy Stoen Operator.


Ważne informacje
Po zapoznaniu się z warunkami otrzymanej umowy należy podpisać wszystkie egzemplarze i odesłać do innogy Stoen Operator (lub dostarczyć osobiście) celem jej realizacji.


Gdzie mam się zgłosić?


Osobiście:

 • Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 • ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


Korespondencyjnie na adres:

 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa lub ul. Nieświeska 52, 03−867 Warszawa

Oczekiwanie na realizację umowy

Oczekuj na realizację umowy o przyłączenie przez innogy Stoen Operator zgodnie z warunkami przyłączenia.


Czas realizacji umowy o przyłączenie to od 3 do 18 miesięcy w zależności od zakresu inwestycji określonej w warunkach przyłączenia. W czasie realizacji przyłącza, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. może kontaktować się z Tobą w celu dokonania uzgodnień i uzyskania dodatkowych informacji w sprawie realizowanego przyłączenia.

Uzgodnienie sposobu przyłączenia mikroinstalacji

Uzgodnij sposób przyłączenia mikroinstalacji współpracującej z siecią innogy Stoen Operator.


Ważne informacje
Przedkładany do uzgodnienia schemat musi być potwierdzony podpisem projektanta (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru) posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń bądź w ograniczonym zakresie).


Gdzie mam się zgłosić?

 • Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


Wymagane załączniki

 • Jednokreskowy schemat elektryczny pokazujący miejsce przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią innogy Stoen Operator.

Montaż mikroinstalcji

Wykonaj montaż mikroinstalacji w sposób uzgodniony z innogy Stoen Operator.

Aby instalacja wytwórcza została dobrze wykonana, musi ją wykonać instalator, który zagwarantuje jej prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jej użytkowania.

Zawarcie umowy regulującej pobór energii z sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zawrzyj umowę regulującą pobór energii elektrycznej z sieci, masz dwie możliwości:
 

 • Umowa kompleksowa
  • Zawrzyj kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji ze sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową na terenie innogy Stoen Operator
 • Umowa rozdzielona
  • Zawrzyj umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą oraz osobną umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator


Ważne informacje

 • Aby podpisać kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji należy zgłosić się do wybranego sprzedawcy, który realizuje tego typu usługę i może ją świadczyć na terenie innogy Stoen Operator
 • Aby podpisać umowy rozdzielone należy zgłosić się do innogy Stoen Operator (w sprawie umowy o świadczenie usług dystrybucji) oraz do wybranego sprzedawcy świadczącego usługi na terenie innogy Stoen Operator
 • Lista sprzedawców świadczących usługę sprzedaży energii elektrycznej na terenie innogy Stoen Operator


Gdzie mam się zgłosić?


Sprzedaż energii elektrycznej oraz usługa kompleksowa:

 • kanały kontaktu wskazane przez wybranego sprzedawcę świadczącego usługi na terenie innogy Stoen Operator


Dystrybucja energii elektrycznej:

 • Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 • ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.


Dokumenty do pobrania
Dot. umów rozdzielonych: Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator


Wymagane załączniki
Każdy ze sprzedawców może oczekiwać innego typu dokumentów służących do zawarcia danej umowy, dlatego lepiej wcześniej uzyskać informację u sprzedawcy (infolinia, e-mail) o jego wymaganiach w tym zakresie.

Zawarcie umowy regulującej wprowadzanie energii do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Tylko dla Odbiorców korzystających z zasady zmiany sprzedawcy tzw. TPA

Poinformuj innogy Stoen Operator o gotowości przyłączenia mikroinstalacji i podpisz z innogy Stoen Operator umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Ważne informacje
Po uzgodnieniu schematu przyłączenia mikroinstalacji oraz po zawarciu umowy na odkupowanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji należy złożyć wypełniony druk „Zgłoszenie gotowości przyłączenia instalacji wytwórczej” i podpisać umowę regulującą dystrybucję wprowadzanej energii.


Gdzie mam się zgłosić?

 • Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
 • Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 • ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.


Dokumenty do pobrania
Zgłoszenie gotowości zakładu wytwarzania energii do przyłączenia


Wymagane załączniki
Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji – na druku innogy Stoen Operator.

Przyłącze jest w trakcie realizacji

Oczekuj na realizację zlecenia związanego z zainstalowaniem licznika dwukierunkowego (w przypadku wymiany istniejącego licznika) lub z montażem licznika (w przypadku wydzielonego przyłącza dla instalacji wytwórczej).


Ważne informacje
Po podpisaniu umowy z innogy Stoen Operator skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. Po wymianie/montażu licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia.
Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy/montażu nowego licznika jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twoją mikroinstalację.