Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Nowy obiekt / Moc powyżej 40 kW

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Uwaga:
Podstawą do terminowego rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz dołączenie niezbędnych dokumentów.


Ważna informacja:
prawidłowa i ostateczna wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektu musi zostać określona przez elektryka.

Sprawdź cennik stawek opłat przyłączeniowych - znajdziesz go w rozdziale 4. Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Pamiętaj, aby zaznaczyć na wniosku:

 • jaką drogą chcesz otrzymać propozycję umowy o przyłączenie (pocztą, odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja lub otrzymać podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail podany w polu Dane Klienta we wniosku),
 • w jaki sposób chcesz być informowany o statusie przyłączenia (e-mail lub SMS).

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z nieruchomości (formularz do wypełnienia na odwrocie wniosku przyłączeniowego),
 • odpis nadania NIP, REGON, KRS lub CEiDG - jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem działki oraz obiektu - mapy należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000),
 • oświadczenie wielolokalowe podpisane przez zarządcę budynku – jeśli jesteś mieszkańcem budynku wielorodzinnego, np. bloku lub kamienicy.
 • Koncepcja Programowo Przestrzenna w zakresie sieci nn. lub wytyczne niezbędne do opracowania warunków przyłączenia tj.
  • mapa sytuacyjna zawierająca planowane rozmieszczenie punktów zasilania (złączy kablowych lub stacji transformatorowych) oraz tras (pasów) kablowych wrysowanych na mapie zagospodarowania (nie dotyczy pojedynczych budynków jednorodzinnych oraz budynków usługowych),
  • bilans mocy sporządzony dla planowanej inwestycji w oparciu o normę SEP-E-0002 (tylko dla budynków mieszkalnych) z uwzględnieniem ilości lokali (budynków), mocy jednostkowych, współczynników jednoczesności. Bilans powinien określać moc w miejscach dostarczania energii oraz opis poszczególnych wewnętrznych linii zasilających zasilania podstawowego i rezerwowego (jeżeli będzie wymagane),

  • schemat zasilania obrazujący sposób zasilania obiektu od miejsca dostarczania energii,

 • w przypadku zamiaru wybudowania nowego obiektu, w którego instalacji wewnętrznej zainstalowane będą punkty ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywane na użytek własny użytkowników obiektu, należy w bilansie mocy wyszczególnić ilości oraz moce przyłączeniowe punktów ładowania.

Uwaga:
W przypadku zamiaru budowy dodatkowo ogólnodostępnej stacji ładowania (w rozumieniu Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego należy dodatkowo złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych / infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do sieci elektroenergetycznej nN i SN, dostępny na stronie https://www.innogystoenoperator.pl/pl/dokumenty/wnioski-przylaczenia-do-sieci

Oczekuję na warunki przyłączenia

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od rodzaju Twojego wniosku. Dla wniosku Grupy IV czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi do 30 dni.


Od momentu złożenia wniosku, aż do zakończenia procesu:

 • będziesz informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP,"
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.

Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne. W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Otrzymałem propozycję umowy

Czym jest umowa bezinwestycyjna?

 • To taki proces kiedy nasza sieć jest gotowa na przyłączenie Twojej instalacji, a Ty odpowiadasz za wszelkie niezbędne prace określone w pkt. 4 Warunków przyłączenia i ponosisz koszty z tym związane. Termin przyłączenia zależy w dużym stopniu od Ciebie.

Czym jest umowa inwestycyjna?

 • To taki proces, w którym istnieje konieczność inwestycji po stronie innogy Stoen Operator, polegającej na wybudowaniu złącza, wymianie kabla, wymianie transformatora w stacji itp. Z tego powodu proces ten zawiera więcej kroków i może trwać dłużej.


Jeśli akceptujesz proponowane warunki, podpisz umowę i odeślij ją na adres:

 • innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

lub

 • zawrzyj ją osobiście w: Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31).

Przyłącze jest w trakcie realizacji

Realizacja warunków - w zależności od rodzaju instalacji, innogy Stoen Operator proponuje umowę dostosowaną do okoliczności przyłącza. Umowy dzielą się według rodzaju procesu.


Proces bezinwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Z naszej strony realizacja warunków przyłącza rozpocznie się z chwilą gdy:

 • podpiszesz umowę o przyłączenie i wpłacisz całą kwotę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia,
 • zgłosisz przygotowaną instalację do odbioru w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18.
  Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl


Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP",
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.
  Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne.

W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.


Proces inwestycyjny – poznaj jego kolejne kroki


Po zawarciu umowy otrzymasz fakturę za pierwszą ratę opłaty przyłączeniowej. Proces realizacji warunków przyłączeniowych rozpocznie się z chwilą dokonania tej opłaty i realizowany jest w terminach:

 • Do 5 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy napowietrznych oraz kiedy nie ma potrzeby wykonywania projektu przyłącza. W tym terminie obowiązkiem Klienta jest przygotowanie wraz z elektrykiem instalacji odbiorczej w obiekcie.
 • Do 18 miesięcy
  Realizacja dotyczy głównie przyłączy kablowych, gdy niezbędne jest wykonanie przez nas projektu dla Twojego przyłącza.
 • W terminie do 5-miesięcy od daty złożenia uzgodnionej, kompletnej dokumentacji, z wyłączeniem miesięcy zimowych tj. 15 XI- 15 III
  Gdy wykonujesz dokumentację projektową we własnym zakresie (na własny koszt) oraz użyczasz ją nieodpłatnie na rzecz innogy Stoen Operator.


Zakończenie realizacji całego procesu rozpocznie się z chwilą, gdy:

 • otrzymasz od nas zgłoszenie gotowości do przyłączenia Twojej instalacji wraz z fakturą i opłacisz drugą ratę opłaty przyłączeniowej,
 • podpiszesz umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą lub zawierasz umowę kompleksową,
 • przygotujesz instalację elektryczną w obiekcie,
 • zgłosisz gotowość do załączenia w Serwisie Technicznym przy ul. Rudzkiej 18. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem gotowości uzgodnić układ pomiarowy w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.


Na bieżąco, od momentu złożenia wniosku:

 • jesteś informowany o postępach prac drogą e-mailową lub SMS-ową (w zależności od opcji, którą zaznaczyłeś na wniosku o określenie warunków przyłączenia),
 • możesz śledzić przebieg swojego przyłączenia po zalogowaniu się na przylacza.innogystoenoperator.pl

Do logowania wystarczą:

 • numer Klienta - znajdziesz go na potwierdzeniu przyjęcia wniosku o określenie warunków przyłączenia, w pozycji "Klient SAP,"
 • hasło - otrzymasz je na wskazany we wniosku adres e-mail, po wprowadzeniu na stronie numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Generuj nowe hasło tymczasowe”.

Pamiętaj, aby podczas pierwszego zalogowania zmienić hasło tymczasowe na własne. W kontaktach z innogy Stoen Operator powołuj się na numer sprawy, który otrzymasz w pierwszym e-mailu lub SMS-ie.

Podpisałem umowę sprzedaży energii elektrycznej

Masz dwie możliwości:

 1. Podpisujesz umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą energii.
 2. Zawierasz kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji z wybranym przez siebie sprzedawcą.

Aby dopytać o szczegóły dotyczące rodzaju umowy oferowanej przez danego sprzedawcę, skontaktuj się z wybraną firmą i zapytaj o nie.


Pamiętaj:
Aby zakończyć proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej i korzystać z energii elektrycznej dokonaj zgłoszenia gotowości swojej instalacji do przyłączenia w Serwisie Technicznym w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18.


W tym celu wypełnij formularz zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia. Przed zgłoszeniem gotowości nie zapomnij uzgodnić układu pomiarowego w siedzibie innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18.

Korzystam już z energii elektrycznej

Właśnie zakończył się proces przyłączenia Twojej instalacji do naszej sieci energetycznej.

Teraz naszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe działanie sieci i dostarczanie Ci energii.

W każdej chwili jesteśmy do Twojej dyspozycji, możesz się z nami skontaktować następującymi kanałami:

 • Infolinia +48 22 821-3131 (24h/7 dni w tygodniu)
 • Faks +48 22 821-3132
 • E-mail operator@innogy.com
 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klientów *dotyczy klientów posiadających umowę o świadczenie usług dystrybucji


Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18
czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31