Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Przyłączenia do sieci  /  Odbiorcy pobierający energię na podstawie umowy rozdzielonej

Montaż instalacji

Montaż instalacji

Aby instalacja wytwórcza została dobrze zamontowana, musi ją wykonać instalator, który zagwarantuje jej prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jej użytkowania.

Zawarcie umowy ze Sprzedawcą

Ważne informacje:

Aby podpisać umowę na odkupowanie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, należy zgłosić się do wybranego sprzedawcy, który realizuje takiego typu usługę i może ją świadczyć na terenie innogy Stoen Operator.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcą zobowiązanym do świadczenia tej usługi na terenie innogy Stoen Operator jest innogy Polska S.A., będący sprzedawcą z urzędu. Podstawa prawna: art.196 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.


Gdzie mam się zgłosić?

Dowolne kanały kontaktu wybranego sprzedawcy realizującego usługę odkupowania energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.


Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie ustanowienia/zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wyprodukowaną w mikroinstalacji

Na tym druku sprzedawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży. Potwierdzony druk jest dokumentem wymaganym przy zawieraniu z innogy Stoen Operator umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz przy składaniu Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.


Wymagane załączniki:

• Każdy ze sprzedawców może oczekiwać innego typu dokumentów służących do zawarcia umowy, dlatego lepiej wcześniej uzyskać informację u sprzedawcy (infolinia, e-mail) o jego wymaganiach.

Zgłoszenie przyłączenia

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

 • kliknij w niebieski przycisk poniżej i złóż wniosek online bez wychodzenia z domu,
 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01- 689 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00, po wcześniejszym umówieniu wizyty na stronie www lub telefonicznie pod numerem 22 821 31 31,
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Nie zapomnij o wymaganych załącznikach:

 • schemat instalacji elektrycznej obiektu wskazujący miejsce i sposób przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu oraz miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych,
 • deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej,
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez zgłaszającego do występowania w jego imieniu,
 • zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu - dotyczy budynków wielolokalowych,
 • zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię wytworzoną w mikroinstalacji, stanowiące załącznik do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Ważne informacje:

Przedkładany schemat powinien być potwierdzony podpisem osoby posiadającej ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru).

Jednokreskowy schemat elektryczny powinien jednoznacznie wskazywać miejsce przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią innogy Stoen Operator.

Podpisanie umowy dystrybucyjnej

Zawrzyj umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na etapie składania Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.


Gdzie mam się zgłosić?

 • Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja
  Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
  ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
 • e-mail na adres: bokd.serwis@innogy.com


Wymagane dokumenty:

 1. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji – na druku innogy Stoen Operator
 2. Instrukcja Współpracy Ruchowej (załącznik uzupełniany na etapie składania Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji)
 3. Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji
 4. Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych (tylko Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Weryfikacja innogy Stoen Operator

W ciągu kilkunastu dni otrzymasz pismo stwierdzające możliwość przyłączenia, a w przypadku niekompletności dokumentów − informację o potrzebie ich uzupełnienia.


Pismo od innogy Stoen Operator zawiera w szczególności:

• potwierdzenie możliwości przyłączenia,
• informacje o dalszych krokach procesu przyłączeniowego,
• kanały kontaktu w dalszych etapach przyłączenia.

W przypadku braku spełnienia wymagań dla przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszenia, innogy Stoen Operator prześle informacje o możliwości przyłączenia w innym trybie.

Realizacja przyłączenia

Ważne informacje:

Po zweryfikowaniu złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.

Po wymianie licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia. Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twoją mikroinstalację.