Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę

Wypełnia Odbiorca Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami Dane Odbiorcy nazwa firmy zgodna z wpisem w KRS lub CEIDG/ imię i nazwisko adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu) / adres zamieszkania kod pocztowy miejscowość CEIDG/KRS NIP REGON telefon e-mailNINIEJSZYM WYPOWIADAM ZAWARTĄ Z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI nr z dnia r., której przedmiotem jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do następującego punktu poboru energii elektrycznej 1: adres punktu poboru, którego dotyczy wypowiedzenie ulica, nr domu, lokalu kod pocztowy miejscowość PL0 00001kod PPE numer licznika nr konta Umowy wg systemu OSD Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej spowo - dowane jest zaprzestaniem korzystania z energii elektrycznej w związku z przejęciem punktu poboru przez innego Odbiorcę. Wnioskuję o rozwiązanie Umowy o świadcze - nie usług dystrybucji energii elektrycznej z dniem dd mm r r r r Termin przekazania punktu poboru dd mm r r r rWskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej na dzień prze - kazania: 1 strefa 2 strefa 3 strefa Informację o zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług dystrybucji ener - gii elektrycznej wraz z fakturą końcową proszę przesłać na adres (prosimy uzupełnić jeśli jest inny niż obecny korespondencyjny): imię i nazwisko ulica, nr domu, lokalu kod pocztowy miejscowość ZAŁĄCZNIKI 2: Pełnomocnictwo Wykaz punktów poboru, których dotyczy niniejsze wypowiedzenie 1 1 W przypadku Umowy skonsolidowanej, do wypowiedzenia należy dołączyć wykaz punktów poboru, dla których Umowa ma być rozwiązana2 Prosimy zaznaczyć właściwe3 Wypełnia OSD4 Dotyczy Konsumentów Termin rozwiązania aktualnej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elek - trycznej wynikający z umownego okresu wypowiedzenia 3 dd mm rrrr WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wypowiedzenie spowodowane jest przejęciem punktu poboru energii przez innego Odbiorcę . Dla Przedsiębiorców innogy Stoen Operator Sp. z o.o.adres do korespondencji:ul. Nieświeska 5203-867 WarszawaT +48 22 821 31 31F +48 22 821 31 32E operator@innogy.comI www.innogystoenoperator.plI e-bok.innogystoenoperator.pl CZYTELNY PODPIS ODBIORCY DATA...............PODPIS........................................... PODPIS OSDDATA OTRZYMANIA WYPOWIEDZENIA ............. PODPIS................................................................ Wersja z dnia 20160902 Wersja z dnia 20160902 W przypadku poprawnego zgłoszenia przez Sprzedawcę zawartej z Odbiorcą przej - mującym punkt poboru energii nowej Umowy, wnioskuję o rozwiązanie obowią - zującej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za porozu - mieniem stron, w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie umowy zawartej z nowym Odbiorcą. Jestem świadomy, że jeśli do OSD nie wpłynie od Sprzedawcy zgłoszenie zawar - cia Umowy przez nowego Odbiorcę, to zostanie zdemontowany licznik w moim lokalu. W przypadku braku możliwości demontażu zostaną naliczone opłaty za nielegalny pobór energii zgodnie z obowiązującą Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej. Dane Odbiorcy przejmującego punkt poboru nazwa firmy zgodna z wpisem w KRS lub CEIDG/ imię i nazwisko 4 adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu) / adres zamieszkania 4 kod pocztowy miejscowość CEIDG/KRS NIP REGON Sąd rejestrowy (siedziba, wydział) PESEL 4 seria i numer dowodu tożsamości 4 telefon e-mailAdres korespondencyjny (prosimy uzupełnić jeśli inny niż powyżej) imię i nazwisko ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy miejscowość Nowy Odbiorca oświadcza, że:1. Został poinformowany o konieczności zawarcia oraz zgłoszenia (przez wybranego przez siebie Sprzedawcę) do innogy Stoen Operator Sp. z o.o.: ▪ Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla ww. punktu poboru albo ▪ odrębnie zawartej Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla ww. punktu poboru. 2. Jest świadomy, że jeśli do OSD nie wpłynie zgłoszenie od Sprzedawcy zawarcia z nim Umowy, to zostanie zdemontowany licznik w lokalu. W przypadku braku możliwości demontażu zostaną naliczone opłaty za nielegalny pobór energii zgodnie z obowiązującą Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej. CZYTELNY PODPIS ODBIORCY CZYTELNY PODPIS DOTYCHCZASOWEGO ODBIORCY DATA...............PODPIS........................................... DATA...............PODPIS........................................... 1 W przypadku Umowy skonsolidowanej, do wypowiedzenia należy dołączyć wykaz punktów poboru, dla których Umowa ma być rozwiązana2 Prosimy zaznaczyć właściwe3 Wypełnia OSD4 Dotyczy Konsumentów Wersja z dnia 20160902 Wersja z dnia 20160902

Napisane przez Sylwia w dniu wtorek grudzień 12, 2017

Link permanentny -

« Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - demontaż licznika - Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji dla przedsiębiorców - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru »

Related content