/  Przyłączenia do sieci  /  Wytwórca energii

Wypełniam i składam wniosek

Wypełniam i składam wniosek

Ważne informacje:

Przyłączanie instalacji wytwórczej do sieci o napięciu nN oraz SN odbywa się na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia.


Wypełniony wniosek:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa (godziny pracy biura: poniedziałek 8.00-18.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, piątek w godz. 8.00-14.00),
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
 • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: wnioskiprzylaczeniowe@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej

Wymagane załączniki:

 • kopia tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym użytkowane będą urządzenia lub instalacje elektryczne,
 • kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które potwierdzają dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją,
 • kopia schematu instalacji i proponowana lokalizacja układów pomiarowych,
 • kopia planu zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą innogy Stoen Operator Sp. z o.o., szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów budowlanych. Kopie map należy dostarczyć z zachowaniem skali oryginalnych map (preferowana skala 1:500 lub 1:1000).
Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Oczekuję na warunki przyłączenia

Warunki przyłączenia wraz z umową o przyłączenie otrzymasz pocztą tradycyjną na podany we wniosku adres lub możesz odebrać je osobiście. Czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia to maksymalnie 30 dni (przy przyłączaniu do sieci o napięciu znamionowym 1 kV) oraz 150 dni (przy przyłączaniu do sieci o napięciu znamionowym >1 kV) od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.


Termin ważności wydanych warunków to 2 lata od dnia ich doręczenia. Umowa przyłączeniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest bezkosztowa.

Otrzymałem umowę o przyłączenie

Ważne informacje:

Po zapoznaniu się z warunkami otrzymanej umowy należy podpisać wszystkie egzemplarze i odesłać do innogy Stoen Operator (lub dostarczyć osobiście) celem jej realizacji.


Podpisane dokumenty:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa (godziny pracy biura: poniedziałek 8.00-18.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, piątek w godz. 8.00-14.00),
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Oczekiwanie na realizację umowy

Czas realizacji umowy o przyłączenie to od 3 do 18 miesięcy w zależności od zakresu inwestycji określonej w warunkach przyłączenia. W czasie realizacji przyłącza, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. może kontaktować się z Tobą w celu dokonania uzgodnień i uzyskania dodatkowych informacji w sprawie realizowanego przyłączenia.

Uzgodnienie sposobu przyłączenia

Uzgodnij sposób przyłączenia instalacji wytwórczej współpracującej z siecią innogy Stoen Operator.


Gdzie mam się zgłosić?

Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


Wymagane załączniki:

• Jednokreskowy schemat elektryczny pokazujący miejsce przyłączenia instalacji wytwórczej w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią innogy Stoen Operator.


Ważne informacje:

Przedkładany do uzgodnienia schemat musi być potwierdzony podpisem projektanta (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru) posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń bądź w ograniczonym zakresie).

Montaż instalacji wytwórczej

Aby instalacja wytwórcza została dobrze zamontowana, musi ją wykonać instalator, który zagwarantuje jej prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jej użytkowania.

Podpisałem umowę na odsprzedaż energii. Zawarcie umowy – pobór

Zawrzyj umowę regulującą pobór energii elektrycznej z sieci, masz dwie możliwości:


1.    Umowa kompleksowa

Zawrzyj kompleksową umowę sprzedaży energii i świadczenia usług dystrybucji ze sprzedawcą świadczącym usługę kompleksową na terenie innogy Stoen Operator.


2.    Umowa rozdzielona

Zawrzyj umowę sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą oraz osobną umowę o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator.


Ważne informacje:

 • Aby podpisać kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji należy zgłosić się do wybranego sprzedawcy, który realizuje tego typu usługę i może ją świadczyć na terenie innogy Stoen Operator
 • Aby podpisać umowy rozdzielone należy zgłosić się do innogy Stoen Operator (w sprawie umowy o świadczenie usług dystrybucji) oraz do wybranego sprzedawcy świadczącego usługi na terenie innogy Stoen Operator

Lista przedsiębiorstw obrotu energią >
 

Gdzie mam się zgłosić?

Sprzedaż energii elektrycznej oraz usługa kompleksowa:

 • kanały kontaktu wskazane przez wybranego sprzedawcę świadczącego usługi na terenie innogy Stoen Operator

Dystrybucja energii elektrycznej:

 • Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa


Dokumenty do pobrania:

Dot. umów rozdzielonych:

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z innogy Stoen Operator 


Wymagane załączniki:

Każdy ze sprzedawców może oczekiwać innego typu dokumentów służących do zawarcia danej umowy, dlatego lepiej wcześniej uzyskać informację u sprzedawcy (infolinia, e-mail) o jego wymaganiach w tym zakresie.

Zawarcie umowy - wprowadzanie

Tylko dla Odbiorców korzystających z zasady zmiany sprzedawcy tzw. TPA

Poinformuj innogy Stoen Operator o gotowości przyłączenia instalacji wytwórczej i podpisz z innogy Stoen Operator umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej regulującą zasady wprowadzania energii elektrycznej do sieci innogy Stoen Operator.


Ważne informacje:

Po uzgodnieniu schematu przyłączenia instalacji wytwórczej oraz po zawarciu z przedsiębiorstwem obrotu umowy na bilansowanie handlowe energii wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator, złóż wypełniony i podpisany druk  Zgłoszenie gotowości przyłączenia instalacji wytwórczej do przyłączenia i podpisz umowę regulującą dystrybucję wprowadzanej energii.


Gdzie mam się zgłosić?

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.


Wymagane załączniki:

Potwierdzenie zawarcia umowy na bilansowanie handlowe energii wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator – druk Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB.

Przyłącze w trakcie realizacji

Ważne informacje:

Po podpisaniu umowy z innogy Stoen Operator skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej. Po wymianie/montażu licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia.


Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy/montażu nowego licznika jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twoją instalację wytwórczą.