/  Przyłączenia do sieci  /  Prosumenci

Montaż instalacji

Montaż instalacji

Aby instalacja wytwórcza została dobrze zamontowana, musi ją wykonać instalator, który zagwarantuje jej prawidłowe działanie i potwierdzi bezpieczeństwo jej użytkowania.

Zgłoszenie przyłączenia

Wypełniony wniosek:

 • złóż osobiście w Biurze Obsługi Klientów - Dystrybucja, Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa (godziny pracy biura: poniedziałek 8.00-18.00, wt., śr., czw. 8.00-16.00, piątek w godz. 8.00-14.00),
 • wyślij pocztą na adres: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa,
 • wyślij skan podpisanego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami e-mailem na adres: bokd.serwis@innogy.com lub skorzystaj z opcji "Wybierz plik", znajdującej się poniżej.

Wymagane załączniki

 • schemat instalacji elektrycznej obiektu wskazujący miejsce i sposób przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu oraz miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o.,
 • parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych,
 • deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej,
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez zgłaszającego do występowania w jego imieniu,
 • zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu - dotyczy budynków wielolokalowych.

Aby wysłać formularz, wybierz prznajmniej jeden plik.

Ważne informacje

Przedkładany schemat powinien być potwierdzony podpisem osoby posiadającej ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kopia ważnych uprawnień z podaniem ich numeru).

Jednokreskowy schemat elektryczny powinien jednoznacznie wskazywać miejsce przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu i miejsce połączenia instalacji obiektu z siecią innogy Stoen Operator.

Weryfikacja innogy Stoen Operator

W ciągu kilkunastu dni otrzymasz pismo stwierdzające możliwość przyłączenia, a w przypadku niekompletności dokumentów − informację o potrzebie ich uzupełnienia.
 

Ważne informacje

Pismo od innogy Stoen Operator zawiera w szczególności:

 • potwierdzenie możliwości przyłączenia,
 • informacje o dalszych krokach procesu przyłączeniowego,
 • informację o prowadzeniu rozliczeń ze sprzedawcą na podstawie umowy kompleksowej,
 • kanały kontaktu w dalszych etapach przyłączenia.


W przypadku braku spełnienia wymagań dla przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszenia, innogy Stoen Operator prześle informacje o możliwości przyłączenia w innym trybie.

Realizacja przyłączenia

Oczekuj na realizację zlecenia związanego z zainstalowaniem licznika dwukierunkowego.
 

Ważne informacje
Po zweryfikowaniu złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu na zainstalowanie licznika energii elektrycznej umożliwiającego pomiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.

Po wymianie licznika otrzymasz potwierdzenie wykonania zlecenia. Data wymiany starego licznika na licznik dwukierunkowy jest datą rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej przez Twoją mikroinstalację.