/  Kodeksy sieci i rynkowe

09 września 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania) Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku...

Czytaj dalej >

16 sierpnia 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru – Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy (plik do pobrania) Załącznik...

Czytaj dalej >

24 kwietnia 2019

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Wartości progów mocy maksymalnych

Wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C ...

Czytaj dalej >

23 kwietnia 2019

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie  (plik do pobrania) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW...

Czytaj dalej >

27 marca 2019

Komunikat w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, w dniu 7 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2013/1366 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

Czytaj dalej >

04 stycznia 2019

Komunikat w sprawie zmian prawnych mających wpływ na zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania do kodeksów przyłączeniowych

Na podstawie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)  ulega zmianie treść art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220).

Czytaj dalej >