AKTUALIZACJA - Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe

28 stycznia 2020

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. wymagań, wynikających z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG), wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku, innogy Stoen Operator przedstawia dokument będący zbiorem wymagań technicznych wynikających z ww. rozporządzenia (w tym także z opracowanych na bazie przepisów Kodeksu przez operatorów systemów wymogów ogólnego stosowania) w stosunku do modułów wytwarzania typu A, tj. których moc maksymalna wynosi co najmniej 0,8 kW, ale jest mniejsza niż 200 kW.
 

Czytaj dalej >

09 września 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania) Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku...

Czytaj dalej >

16 sierpnia 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru – Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy (plik do pobrania) Załącznik...

Czytaj dalej >

24 kwietnia 2019

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Wartości progów mocy maksymalnych

Wartości progów mocy maksymalnych dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu A Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu B Wartość mocy maksymalnej, począwszy od której moduł wytwarzania energii zalicza się do typu C ...

Czytaj dalej >

23 kwietnia 2019

Kodeks sieci w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych - Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura pozwolenia na użytkowanie oraz wykaz dokumentów i informacji na potrzeby procesu weryfikacji spełnienia wymagań dla modułów wytwarzania energii typu A Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A (o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW) przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie  (plik do pobrania) Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A – do 50 kW...

Czytaj dalej >

27 marca 2019

Komunikat w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, w dniu 7 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2013/1366 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

Czytaj dalej >