/  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Komunikat w sprawie zmian prawnych mających wpływ na zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania do kodeksów przyłączeniowych

Data dodania: 2019.01.04

Komunikat w sprawie zmian prawnych mających wpływ na zatwierdzanie wymogów ogólnego stosowania do kodeksów przyłączeniowych

Na podstawie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348)  ulega zmianie treść art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220). Powyższa sytuacja prawna wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego określone w art. 7 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (zw. „NC RfG”), do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania z właściwych operatorów, tj. Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na Operatora Systemu Przesyłowego. Tym samym, zgodnie z zapisem art. 8 powyższej ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, decyzje wydane przez Prezesa URE przed dniem wejścia w życie tej ustawy na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, wygasają z dniem wejścia w życie powyższych zmian tj. z dniem 18 grudnia 2018 r. Tym samym decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.123.2.2018.MDę z dnia 25 października 2018 r. zatwierdzająca  wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci również wygasa w podanym powyżej terminie.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 2 stycznia 2019 r. Prezes URE zatwierdził wymogi ogólnego stosowania dla modułów wytwarzania energii obejmujące wszystkie wymogi określone w rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego wprowadzonego art.1 pkt 6 Ustawy dostępne w Biuletynie URE pod adresem https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/inne-decyzje-informacj/3777,Inne-decyzje-informacje-sprawozdania-opublikowane-w-2019-r.html.