Od 13.03.2020 r. do odwołania ograniczamy pracę Biura Obsługi Klientów-Dystrybucja innogy Stoen Operator. Więcej informacji tutaj.
Do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe  /  Komunikat w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru

Data dodania: 2019.03.27

Komunikat w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającej Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388, w dniu 7 września 2018 przedłożyły do Prezesa URE w celu zatwierdzenia, dokument „Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru” (dalej: Propozycja OSP), zawierający wymogi ogólnego stosowania za opracowanie których zgodnie z Rozporządzeniem 2013/1366 PSE S.A. były odpowiedzialne jako OSP i jako właściwy operator.

 W dniu 18 grudnia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2348; dalej: Ustawa). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą, było dodanie art. 9ga do ustawy Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.; dalej: Prawo Energetyczne), który wypełnia uprawnienie Państwa Członkowskiego do przeniesienia odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w Rozporządzeniach Komisji (UE) nr: 2016/631, 2016/1388 i 2016/1447, z właściwych operatorów (w praktyce OSD) na OSP.

 Mając na uwadze powyższe, Prezes URE, pismem z dnia 4 stycznia 2019 r., (dalej: Wezwanie), wezwał do zmian w Propozycji OSP przedłożonej w dn. 7 września 2018 r. PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE zmienione wymogi ogólnego stosowania (dalej: Zmienione Wymogi) obejmujący wszystkie wymogi określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

 Zmienione Wymogi w stosunku do wymogów przedłożonych w dniu 7 września 2018 r. uwzględniają wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1388 zobowiązani są opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

 Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania odbioru przedłożone przez PSE S.A.

 Przedmiotowa decyzja została opublikowana na stronie internetowej Prezesa URE: http://bip.ure.gov.pl/download/3/10604/PSEwymogiogolnegostosowania.pdf

 Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.