/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 12/B/6/2017

Karta aktualizacji IRiESD nr 12/B/6/2017

Data dodania: 09.05.2017

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 12/B/6/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 
Zmiany zawarte w niniejszej Karcie dotyczą:
a)         wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
b)         związanych ze świadczeniem tej usługi, zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed – dotyczy przekazywania danych pomiarowych przez OSDn do innogy Stoen Operator oraz przez innogy Stoen Operator do OSP.
 
Zgodnie z powyższą decyzją wyżej wymieniona Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 maja 2017 r.

Karta aktualizacji IRiESD nr 12/B/6/2017
[plik PDF 0.74 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści Karty aktualizacji nr 12/B/6/2017

Data dodania: 06.04.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. do Urzędu Regulacji Energetyki została przekazana przez innogy Stoen Operator Sp. z .o.o. Karta aktualizacji nr 12/B/6/2017 wraz z raportem z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczący Karty aktualizacji nr 12/B/6/2017
[plik PDF 0.69 MB] Pobierz >

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Data dodania: 16.03.2016

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Tym samym, zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt Karty aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Zmiany zawarte w niniejszej Karcie aktualizacji nr 12/B/6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESD), wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 28.02.2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 12/B/6/2017 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 30 marca 2017 roku.  
Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Projekt Karty aktualizacji nr 12/B/6/2017
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do Karty nr 12/B/6/2017
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >