Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 22/B/12/2020

2020.08.21

Karta aktualizacji IRiESD nr 22/B/12/2020

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2020.MZS z dnia 12 sierpnia 2020 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 22/B/12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują:

  1. Dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 18 lutego 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.8.2019.PSt. Zmiany IRiESP zostały wprowadzone Kartą aktualizacji nr CO/3/2019 IRiESP – Część ogólna, Kartą aktualizacji nr CK/8/2019 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą aktualizacji nr CB/25/2019 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  2. Dostosowanie IRiESD do zatwierdzonych przez Prezesa URE decyzją z dnia 5 marca 2020 r. znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt „Warunków dotyczących bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej „Warunki dotyczące bilansowania” lub „WDB”). Warunki dotyczące bilansowania zostały opracowane przez PSE S.A. i wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2020 r. WDB w znacznej części zastępują postanowienia IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  3. Dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzone Kartą Aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 30 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2020.PSt;
  4. Dostosowanie IRiESD do zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa URE z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt. Zmiany IRiESP zostały wprowadzone Kartą Aktualizacji nr CO/4/2020 IRiESP – Część ogólna, Kartą Aktualizacji nr CK/11/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz Kartą Aktualizacji nr CB/27/2020 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  5. Wprowadzenie do IRiESD zapisów w zakresie pierwszeństwa w świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadzone postanowienia wynikają z art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;
  6. Dokonanie zmian IRiESD w zakresie zapisów odnoszących się do prosumenta energii odnawialnej. Zmiany wynikają ze zmiany ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („ustawa OZE”) wprowadzonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw;
  7. Dokonanie zmian IRiESD w zakresie udzielania bonifikat. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 503);
  8. Aktualizację publikatorów aktów prawnych wyszczególnionych w IRiESD. Zmiany wynikają z przyjęcia tekstów jednolitych aktów prawnych bądź ich nowelizacji.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 22/B/12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie w ciągu 14 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 22/B/12/2020
[plik PDF 9.96 MB] Pobierz >