/  Aktualności  /  Data dodania: 2015/10/02

2015.10.02

Data dodania: 2015/10/02

1. Dla wytwórców w mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną z instalacji wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej nośniki inne niż biogaz rolniczy lub biopłyny:

ilości:

a. wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

b. energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału

2. Dla wytwórców w mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną z instalacji wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej biogaz rolniczy lub biopłyny:

ilości:

a. wytworzonej energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji

b. energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego

w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału

Jednocześnie wraz z przekazaniem informacji, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej, zgodnie z Art. 5 ust. 2 pkt. 4 oraz Art. 20 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii prosimy o przesłanie informacji o dacie:

a. wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub

b. zakończenia modernizacji mikroinstalacji

Prosimy o przesłanie informacji w formie pisemnej na adres:

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Usługi Dystrybucyjne

ul. Piękna 46

00-672 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info_operator@rwe.pl