/  IRiESD  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015

Karta aktualizacji IRiESD nr 5/B/3/2015

Data dodania: 30.06.2015

Zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-4321-2(4)/2015/MKo4 z dnia 26 czerwca 2015 r. została zatwierdzona karta aktualizacji nr 5/B/3/2015 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsza karta aktualizacji wprowadza nowy format kodów PPE w związku ze standaryzacją wymiany informacji w skali całego kraju oraz planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Zgodnie z powyższą decyzją powyższa karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 lipca 2015 r.

Karta aktualizacji nr 5/B/3/2015
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >

Raport OSD z konsultacji treści karty aktualizacji 5/B/3/2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. do Urzędu Regulacji Energetyki zostały przekazane przez RWE Stoen Operator Sp. z .o.o. Kartę Aktualizacji 5/B/3/2015 wraz z raportami z konsultacji.

Raport z konsultacji dotyczącej Karty Aktualizacji 5/B/3/2015
[plik PDF 0.29 MB] Pobierz >

Projekty nowych kart aktualizacji IRiESD

Data dodania: 13.03.2015

Uprzejmie informujemy, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

Planowane zmiany dotycza nastepujacych rozdziałów części IRIESD pt. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi:

"A. Postanowienia wstępne"
"ii. Pojęcia i definicje"

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą Aktualizacji Nr 5/B/3/2015 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu.

Ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 27.03.2015 r. Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres: iriesd@rwe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.


 

Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 5/B/3/2015
[plik DOC 0.06 MB] Pobierz >
Projekt karty aktualizacji nr 5/B/3/2015
[plik PDF 0.28 MB] Pobierz >